Типовой договор

                                                 Скачать типовой договор

                                                 Скачать спецификацию                                                  

                                                    


ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

м. Дн i про « » 2019р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОПРОМ», іменоване на далі «Постачальник», в особі Генерального директора Ярило Л.Д., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, іТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «», іменоване на далі «Покупець», в особі директора Троцько О.М., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець оплатити і прийняти продукцію відповідно до видаткових накладних, які є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Асортимент, кількість, ціна за одиницю продукції вказуються в видаткових накладних.
1.3. Найменування товару - кабельно-провідникова продукція.

1.4. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною, арештом, не відчужений третім особам, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.5. Постачальник гарантує якість Товару, який поставляється. У підтвердження якості Товару Постачальник зобов’язаний надати Покупцю копію технічного опису Товару або інший документ, який підтверджує якість Товару.

2 . ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ
2.1. Ціна на продукцію вказується в рахунках-фактурах та видаткових накладних.
2.2. Загальна вартість договору визначається як вартість продукції, поставка якої здійснюється відповідно видаткових накладних.
2.3. Оплата продукції здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно виставленого рахунку. Умови оплати - 50% передоплата, 50% по готовності продукції.

3 . ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Постачальник приймає на себе зобов'язання здійснити поставку продукції в терміни, обумовлені сторонами у специфікації на кожну партію продукції.
3.2. Умова поставки продукції - FCA - м. Дніпро (відповідно до «ІНКОТЕРМС» -2010).

3.3. Право власності на товар виникає у Покупця з моменту його передачі згідно видаткової накладної.

4.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПО ЯКОСТІ
І КІЛЬКІСТЮ
4.1. Якість продукції, що поставляється повинно відповідати сертифікату заводу-виготовлювача і відповідати вимогам чинного ГОСТ, ТУ.

4.2. Якщо товаро-супровідні документи на товар, що поставляється, складено з порушенням законодавчих норм, недотримання граф, правил оформлення, товар не підлягає прийманню Покупцем. За таких обставин Товар вважається не поставленим Постачальником. Витрати на оплату послуг перевізника покладається на Постачальника.

4.3. Приймання товарів за кількістю та якістю здійснюється сторонами відповідно до Інструкції про приймання за якістю товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення (П-7) та до Інструкції про приймання за кількістю товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення (П-6 ).

4.4. При виготовленні кабельно-провідникової продукції допускається талеранс +/- 5%.

4.5. Прийом – передача Товару проводиться уповноваженими представниками сторін. При цьому таке приймання Товару є попереднім та здійснюється виключно методом візуального зовнішнього огляду упаковки Товару, перерахування кількості пакувальних одиниць та зчитування даних маркування Товару. Факт виявлення невідповідності Товару за якістю та кількістю в процесі попереднього приймання оформлюється відповідним Актом, про що робиться відмітка в товарно – транспортній накладній.

4.6. Вартість тари оплачується згідно виставленого рахунку.

4.7. Товар повинен бути наданий у тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, що забезпечує зберігання Товару під час звичайних умов зберігання та транспортування.

4.8. Товар вважається прийнятим по:

- кількості – згідно даних товарно - супровідних документів (товарно – транспортна накладна, видаткова накладна)

- якості – згідно документів, що засвідчують якість Товару.

4.9. Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника письмово про виявлення фактів недоліків щодо кількості, асортименту, комплектності поставленого Товару та упаковки у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання товару Покупцем. Покупець повідомляє Постачальника про недостачу по кількості, асортименту, комплектності Товару та упаковки.

4.10. Постачальник зобов’язаний розглянути таку претензію протягом одного календарного дня з моменту її отримання та повідомити Покупцю про свою відповідь, де вказати про направлення свого представника для складання письмового Акту невідповідності чи повідомити не направлення такого представника. У разі відсутності представника Постачальника протягом 5 календарних днів з моменту отримання Постачальником претензії від Покупця Покупець має право сам скласти та направити письмовий Акт Постачальнику. Постачальник зобов’язаний розглянути Акт протягом 7 (семи) календарних днів з дня його отримання та на його виконання зобов’язаний до поставити товар у відповідній кількості, якості та асортименті у строк, який вказаний Покупцем, або замінити неякісний товар на товар належної якості на протязі 20 календарних днів.

5 . САНКЦІЇ, РЕКЛАМАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Претензії по кількості і якості продукції можуть бути пред'явлені Покупцем не пізніше 10-ти денного терміну з моменту одержання продукції, при цьому обгрунтованість вимог повинна бути підтверджена рекламаційними актом, який складається з обов'язковою участю представників Постачальника. Виклик представників Постачальника здійснюється шляхом направлення телеграми на його адресу.
5.2. Партія продукції, до якої пред'явлена ​​претензія, повинна бути відокремлена і зберігатися окремо.

5.3. Якщо якість продукції не відповідає вимогам сертифіката заводу-виробника, Постачальник гарантує заміну продукції або виправлення дефектів, в узгоджені сторонами терміни.

5.4. За прострочення оплати продукції, Покупець на вимогу Постачальника виплачує останню суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення платежу, а також пеню в розмірі 0,1% від несплаченої суми за кожен день прострочення. Загальна сума пені розраховується за весь період прострочення.
5.5. У разі не поставки Постачальником продукції в терміни, узгоджені сторонами в Додатках (Специфікаціях) до цього договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого (несвоєчасно поставленої) продукції за кожен день прострочення поставки.

6. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-яке виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання спричиняється обставинами Форс-Мажору, та якщо сторона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.2. Для цілей цього Договору Форс-мажор означає обставини, які лежать поза межами можливого контролю сторін, які виникли після дати набрання чинності цим Договором, і які істотно і негативно впливають на спроможність сторін виконувати свої зобов’язання, що передбачені в цьому Договорі, у тому числі: пожежу, серйозну повінь, повстання, ембарго, землетрус або інші стихійні лиха, війну або військові дії будь-якого характеру, дії або вимоги державних органів влади та інше.

6.3.Не пізніше, ніж через 3 (три) дні після настання такої події, Сторона, котра заявляє про свою неспроможність виконувати свої зобов’язання через таку подію, повинна письмово проінформувати

іншу Сторону про таку подію та про очікувану тривалість такої події. Сторона, яка зазнає впливу обставин Форс-Мажору, докладає всіх зусиль для усунення таких обставин та виконання тих обов’язків за цим Договором, яким перешкоджали обставини Форс-Мажору, або які були унеможливлені такими обставинами Форс-Мажору. Усі Сторони зобов’язані виконувати свої обов’язки, на які не впливають обставини Форс-мажору.

6.4.У разі, коли дія обставини Форс-мажору (або їхні наслідки) триває більш як 3 (три) місяці кожна зі Сторін має право на розірвання Договору та не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу сторону не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором. Дія форс-мажорних обставин (випадку або непереборної сили) має підтверджуватись відповідним документом Торгово-Промислової палати України.

6.5. В разі настання форс-мажорних обставин, що зумовлюють не можливість виконання зобов’язань Постачальником, останній зобов’язаний на протязі 5 календарних днів (з дня вимоги Замовника) перерахувати на рахунок Покупця сплачені ним кошти.

7 . ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні умов цього договору, або у зв'язку з ним, за якими Сторони не досягнуть згоди, підлягають розгляду в господарському суді України відповідно до господарським процесуальним кодексом України та умовами цього договору.
7.2. Сторони домовилися про те, що суперечки по недостачі і не якісності продукції передаються на розгляд до господарського суду Україна за умови дотримання сторонами досудового порядку врегулювання спорів, встановленого статтею 5 ГПК України, інші суперечки, які можуть виникнути з цього договору, передаються на розгляд господарського суду без дотримання досудового порядку врегулювання спорів.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі зміни та доповнення до цього договору будуть дійсні, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє в частині поставок продукції до 31.01.2020 р., а в частині проведення розрахунків до його повного виконання.

8.3. Факсимільні копії договору і всіх належним чином підписаних доповнень і додатків мають юридичну силу при подальшому підтвердженні їх оригіналами.
8.4. Даний договір може бути розірваний на вимогу однієї зі сторін, з дотриманням вимог ст.11 ГПК України, при невиконанні іншою стороною своїх зобов'язань за договором та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.5. Факсимільна копія договору та додатків до нього, визнається обома сторонами. Договір, а також додатки і доповнення до нього, передані факсом, мають юридичну силу від дати підписання факсу до моменту надання оригіналу договору і додатків до нього .

8.6. Цей Договір складений в двох примірниках по одному для кожної із сторін.

8.7. Сторони домовилися, що будь-які повідомлення та інша переписка за цим договором може здійснюватися всіма визнаними сторонами способами, в тому числі: електронною поштою та факсимільними повідомленнями.

8.8. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно із п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133; п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України.

8.9. Покупець є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно із п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133; п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України.

8.10. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.11. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року Сторони дають згоду на обробку персональних даних директора (уповноваженої особи) у картотеках (реєстрах) та за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем при договірних, податкових відносинах, відносинах у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. При цьому Сторони узгодили, що повідомлення про дії з персональними даними не здійснюється.

8.12. Постачальник підтверджує, що має електронний цифровий підпис, зареєстрований у відповідності до Закону України «Про електронний цифровий підпис», для реєстрації податкових накладних відповідно до п.п. 201.10, 11 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ ТОВ «Кабельний завод «Енергопром» ТОВ «»


52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н., смт. Слобожанське,
вул. Виробнича, 14.
р/р UA083065000000026009300001016

МФО 306500
ЄДРПОУ 23075526
ІПН 230755204080


Генеральний директор Директор
_________________ Ярило Л.Д. __________________ ..СИСТЕМА СКИДОК
-1% от 100 000 грн.
-2% от 200 000 грн.
-3% от 300 000 грн.
-4% от 400 000 грн.
-5% от 500 000 грн

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
*На карту ПриватБанк
*Monobank
*Наложенный платеж
*Безналичный расчет по НДС / без НДС

СПОСОБ ДОСТАВКИ
*"Новая Почта"
*Другими перевозчиками (по договоренности)
*Самовывоз (по договоренности)

ВНИМАНИЕ! Отрезанный кабель
*отгружается по предоплате
*возврату и обмену не подлежит
*при обнаружении брака замена