Типовий договір

Завантажити типовий договір

Завантажити специфікацію

 

 ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ №

м. Дн i про « » 2024р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОПРОМ», іменоване надалі «Постачальник», в особі Генерального директора Ярило Л.Д., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «», іменоване надалі «Покупець», в особі директора Троцько О.М., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, заклали цей Договор про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець сплатити і прийняти продукцію відповідно до видаткових накладних, які є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Асортимент, кількість, ціна за одиницю продукції вказуються в видаткових накладних.
1.3. Найменування товару – кабельно-провідникова продукція.

1.4. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, перебуває під забороною, арештом, не відчужений третім особам, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами та державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним на Україні законодавством.

1.5. Постачальник гарантує якість Товару, який постачається. У підтвердження якості Товару Постачальник зобов'язаний надати Покупцю копію технічного опису Товару або інший документ, який підтверджує якість Товару.

2 . ЦІНА І УСЛОВИ ОПЛАТИ
2.1. Ціна на продукцію вказується у рахунках-фактурах та видаткових накладних.
2.2. Загальна вартість договору визначається як вартість продукції, постачання якої здійснюється відповідно видаткових накладних.
2.3. Оплата продукції здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з виставленим рахунком. Умови оплати - 50% передоплата, 50% за готовністю продукції.

3 . ТЕРМІНІ І УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Постачальник приймає на собі зобов'язання здійснити постачання продукції у терміни, обумовлені сторонами специфікації на шкірну партію продукції.
3.2. Умова поставки продукції – FCA – м. Дніпро (відповідно до «ІНКОТЕРМС») -2010).

3.3. Право власності на товар виникає у Покупця з моменту його передачі згідно видаткової накладної.

4.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКОСТІ
І КІЛЬКІСТЮ
4.1. Якість продукції, що поставляється, повинна відповідати сертифікату заводу-виготовлювача і відповідати вимогам чинного ГОСТ, ТУ.

4.2. Якщо товаро-супровідні документи на поставляемый товар складено з порушенням законодавчих норм, недотримання граф, правил оформлення, товар не підлягає прийманню Покупцем. За таких обставин Товар вважається не поставленим Постачальником. Витрати на оплату послуг перевізника покладається на Постачальника.

4.3. Приймання товарів за кількістю та якістю здійснюється сторонами відповідно до Інструкції про приймання за якістю товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення (П-7) та до Інструкції про приймання за кількістю товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення (П-6).

4.4. При виготовленні кабельно-провідникової продукції допускається талеранс +/- 5%.

4.5. Прийом – передача Товару проводитись уповноваженими представниками сторін. При цьому таке приймання Товару є попереднім та здійснюється виключно методом візуального зовнішнього огляду упаковки. перерахування кількості пакувальних одиниць та зчитування даних маркування товару. Факт виявлення невідповідності Товару за якістю та кількістю в процесі попереднього приймання оформлюється відповідним Актом, про що робиться відмітка у товарно – транспортній накладній.

4.6. Вартість тарі оплачуєтьсязгідно з виставленим рахунком.

4.7. Товар повинен бути наданий у тарі та (або) упаковок звичайним для нього способом в упаковку, що забезпечує зберігання Товару під час звичайних умов зберігання та транспортування.

4.8. Товар вважається прийнятим за:

- кількості – згідно даних товарно-супровідних документів (товарно – транспортна накладна, видаткова накладна)

- якості – згідно з документами, що засвідчують якість Товару.

4.9. Покупець зобов'язань повідомити Постачальника письмово про виявлення фактів недоліків щодо кількості, асортименту, комплектності поставленого Товару та упаковки у рядків не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту одержання товару Покупцем. Покупець повідомляє Постачальника про недостачу за кількістю, асортиментом, комплектністю Товару та упаковки.

4.10. Постачальник зобов'язань розглянути таку претензію протягом одного календарного дня з моменту її отримання та повідомити Покупцю про свою відповідь, де вказати про направлення свого представника для складання листового Акту невідповідності чи повідомити про направлення такого представника. У разі відсутності представника Постачальника протягом 5 календарних днів з моменту отримання Постачальником претензії від Покупця Покупець має право сам скласти та направити листовий Акт Постачальнику. Постачальник зобов'язань розглянути Акт протягом 7 (семи) календарних днів з дня його отримання та його виконання зобов'язань до поставити товар у відповідній кількості, якості та асортименті у рядків, який вказаний Покупцем або замінити неякісний товар на товар належної якості на протязі 20 календарних днів.

5. САНКЦІЇ, РЕКЛАМАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Претензії щодо кількості та якості продукції можуть бути пред'явлені Покупцем не пізніше 10-ти денного терміну з моменту отримання продукції, при цьому обґрунтованість вимог повинна бути підтверджена рекламаційними актом, що складається з обов'язковою участю представників Постачальника. Виклик представників Постачальника здійснюється шляхом спрямування телеграми на адресу.


5.2. Партія продукції, до якої пред'явлена претензія, повинна бути відокремлена і зберігатись окремо.

5.3. Якщо якість продукції не відповідає вимогам сертифіката заводу-виробника, Постачальник гарантує заміну продукції або виправлення дефектів, у погоджені сторонами терміни.

5.4. За прострочення оплати продукції, Покупець на вимогу Постачальника виплачує останню суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення платежу, а також пеню у розмірі 0,1% від несплаченої суми за кожен день прострочення. Загальна сума пені розраховується за весь період прострочення.
5.5. У разі не постачання Постачальником продукції у строки, погоджені сторонами у Додатках (Специфікаціях) до цього договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від вартості не поставленого (несвоєчасно поставленої) продукції за кожен день прострочення постачання.

6. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-яке виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання спричиняється обставинами Форс-Мажору, якщо сторона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.2. Для цілей цього Договору Форс-мажор означає обставини, що лежать поза межами можливого контролю сторін, що виникли після дати набрання чинності цим Договором, які істотно і негативно впливають на спроможність сторін виконувати свої зобов'язання, що передбачені в цьому Договорі, числа: пожежу, серйозну повінь, повстання, ембарго, землетрус чи інші стихійні лиха, війну або військові дії будь-якого характеру, дії або вимоги державних органів влади та інше.

6.3.Не пізніше ніж через 3 (три) дні після настання такої події, Сторона, яка заявляє про свою неспроможність виконувати свої зобов'язання через таку подію, повинна письмово проінформувати

іншу Сторону про таку подію та про очікувану тривалість такої події. Сторона, яка зазнає впливу обставин Форс-Мажору, докладає всіх зусиль. усунення таких обставин та виконання тих обов'язків за цим Договором, яким перешкоджали обставини Форс-Мажору, або які були унеможливлені такими обставинами Форс-Мажору Усі Сторони зобов'язані виконувати свої обов'язки, на які не впливають обставини Форс-мажору.

6.4.У разі, коли дія обставини Форс-мажору (або їх наслідки) триває більше як 3 (три) місяці кожна зі Сторін має право на розірвання Договору та не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письменно повідомити про це іншу сторону не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Дія форс-мажорних обставин (випадку чи непереборної) сили) має підтверджуватись відповідним документом Торгово-Промислової палати України.

6.5. У разі настання форс-мажорних обставин, що зумовлюють не можливість виконання зобов'язань Постачальником, останній зобов'язань на протязі 5 календарних днів (з дня вимоги Замовника) перерахувати на рахунок Покупця сплачені ним кошти.

7 . ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні умов цього договору, або у зв'язку з ним, за якими Сторони не досягти згоди, підлягають розгляду в господарському суді України відповідно до господарського процесуального кодексу України та умов цього договору.
7.2. Сторони домовилися про те, що суперечки щодо недостачі та не якості продукції передаються на розгляд до господарського суду України за умови дотримання сторонами досудового порядку врегулювання спорів, встановленого статтею 5 ЦПК України, інші суперечки, які можуть виникнути з цього договору, що передаються на розгляд господарського суду без дотримання досудового порядку врегулювання спорів.

8. ДРУГІ УСЛОВИ

8.1. Всі зміни та доповнення до цього договору будуть дійсні, якщо вони оформлені у листовому вигляді та підписані обома сторонами.
8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє в частині постачання продукції до 31.01.2020 р., а в частині проведення розрахунків до його повного виконання.

8.3. Факсимільні копії договору та всіх належним чином підписаних доповнень та додатків мають юридичну силу при подальшому підтвердженні їх оригіналами.
8.4. Цей договір може бути розірваний на вимогу однієї зі сторін, дотриманням вимог ст.11 ЦПК України, за невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.5. Факсимільна копія договору та додатків до нього, признається обома сторонами. Договор, а також додатки та доповнення до нього, передані факсом, мають юридичну силу від дати підписання факсу до надання оригіналу договору та додатків до нього.

8.6. Цей Договір складень у двох примірниках по одному для кожної із сторін.

8.7. Сторони домовилися, що будь-які повідомлення та інше листування за цим договором може здійснюватися всіма визнаними сторонами способами, у тому числі: електронною поштою та факсимільними повідомленнями.

8.8. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно із п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133; п. 151.1 ст. 151 Налогового кодексу України

8.9. Покупець є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно з п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133; п. 151.1 ст. 151 Налогового кодексу України.

8.10. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.11. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року Сторони дають згоду на обробку персональних даних директора (уповноваженої особи) у картотеках (реєстрах) та за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за договорних, податкових відносинах, відносинах у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. При цьому Сторони погодили, що повідомлення про дії з персональними даними здійснюється.

8.12. Постачальник підтверджує, що має електронну цифрову підпис, зареєстрований у відповідності до Закону України «Про електронний цифровий підпис», для реєстрації податкових накладних відповідно до п.п. 201.10, 11 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Налогового Кодексу України.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК                                                                           ПОКУПЕЦЬ

ТОВ "Кабельний завод "Енергопром" ТОВ ""


52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н., смт. Слобожанське,
вул. Виробнича, 14.
р/с UA083065000000026009300001016

МФО 306500
ЄДРПОУ 23075526
ІПН 230755204080


Генеральний директор                                                                  Директор
_________________ Ярило Л.Д.                                                      __________________ ..СИСТЕМА ЗНИЖОК
-1% від 100 000 грн.
-2% від 200 000 грн.
-3% від 300 000 грн.
-4% від 400 000 грн.
-5% від 500 000 грн

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ
*На карту ПриватБанк
*Monobank
*Накладений платіж
*Безготівковий розрахунок із ПДВ / без ПДВ

СПОСІБ ДОСТАВКИ
*"Нова Пошта"
*Іншими перевізниками (за домовленістю)
*Самовивіз (за домовленістю)

УВАГА! ВІДРІЗАНИЙ КАБЕЛЬ
*відвантажується за передоплатою
*поверненню та обміну не підлягає
*при виявленні браку заміна